Andris Vilks

Dzīvoju denocanalizētā namā no 1978.gada,mani vecāki un vecvecāki no 1934.gada, visi jau ir miruši.Dzīvoklīe esmu pierakstīta 1980.gadā,tagat lai saņemtu sociālo palīdzību soc. dienests pieprasa īres līgumu,man ir tikai padomju laikos izdota izziņ,kurā esmu minēta es un citi jau mirušie ģimenes locekļi,lieta tāda ka saimnieks pidāvā līgumu uz 3.gadiem un neskaidriem noteikumiem,šādu līgumu slēgt nevēlos,vai vecais līgums ir vai nav saistoš un kāpēc soc.dienestm šis dokuments neder,sanāk tā lai saņemtu palīdzību ir obligāti jāslēdz līgums uz manu vārdu ,lai gan rēķini nāk uz manu vārdu un esmu vienīgā pilngadīgā persona.Sanak tā ka noslēgšu neizdevīgu līgumu uz īsāku laiku par dārgāku summu,tikai lai būtu iespēja saņemt palīdzību.Ko darīt un kā soc. dienestam pamatot ka padomju laika īres līgumi ir saistoši.

Gita, 29.07.2011 21:20
Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8. pantam, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi. No šā panta sacītā izriet, ka mājas īpašnieka nomaiņa nekādā veidā neiespaido noslēgtā īres līgumā spēkā esamību un visi pirms denacionalizācijas noslēgtie īres līgumi ir spēkā un ir saistoši jaunajiem mājas īpašniekiem. Tā kā atbilstoši minētā likuma 9. pantam, īrniekam ir tiesības iemitināt īrētā dzīvoklī savus ģimenes locekļus, un iemitinātiem ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā īrniekam, Jums ir tiesības lietot dzīvokli uz īres līguma pamata, kuru pirms denacionalizācijas ir noslēguši Jūsu mirušie radinieki. Tomēr, pašvaldībai, lai sniegtu Jums sociālo palīdzību, ir nepieciešams dokuments, kas apliecina Jūsu tiesības lietos attiecīgo dzīvojamo telpu. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. pantam, dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam ir dzīvojamās telpas īres līgums. Līdz ar to, Jums ir nepieciešams īres līgums. Ja Jūs nevarat vienoties ar izīrētāju par īres līguma nosacījumiem, Jums ir jāvēršas tiesā ar prasību par īres līguma noslēgšanu uz Jūsu vārda, uz Jums pieņemamiem nosacījumiem, pamatojoties uz pirms denacionalizācijas noslēgto īres līgumu ar Jūsu mirušajiem radiniekiem. Tomēr, tā kā tiesāšanas process mūsu valstī ir nesamērīgi ilgstošs, es Jums rekomendēju paralēli iesniegumam tiesā vēlreiz vērsties ar rakstveida iesniegumu pašvaldības sociālā dienestā ar lūgumu sniegt Jums sociālo palīdzību, izklāstot iesniegumā visus uz lietu attiecošos faktus par Jūsu tiesībām lietot attiecīgo dzīvojamo telpu, par to, kāpēc Jums uz šo brīdi nav rakstveida īres līguma uz Jūsu vārda, un par to, ka izīrētājs atsakās noslēgt ar Jums īres līgumu ar Jums pieņemamiem īres līguma nosacījumiem. Jā pašvaldība rakstveidā atteiks Jums sniegt palīdzību, Jūs varat šo atteikumu pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks