Andris Vilks

Dagmāra, 06.11.2009 09:31
Dzīvojamās telpas izīrētājam ir jānodrošina tā saucamie pamatpakalpojumi, kuru starpā ir apkures nodrošināšana aukstā laikā. To nosaka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3. pants. Ja izīrētājs atsakas pieslēgt apkuri vai ignorē iedzīvotāju sūdzības, nekavējoties ir jāinformē Rīgas pilsētas Īres valde, kā arī Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centru, ja mājā ir nepilngadīgi bērni. Attiecīgām iestādēm ir jāveic visi tiesiskie pasākumi lai veicinātu apkures pieslēgšanu Rīgas iedzīvotāju dzīvokļiem, neatkarīgi no mājas īpašuma formas, ko nosaka likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Par apkures nepieslēgšanu izīrētājam ir paredzēts sods Administratīvā pārkāpuma kodeksa 150.3. pantā fiziskām personām līdz 1000 latiem, juridiskām personām līdz 10 000 latiem. Administratīvo pārkāpumu, tas ir apkures neesamību, konstatē Rīgas pilsētas Īres valdes darbinieki sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu dzīvokļa apsekošanas laikā. Papildus var vākt materiālus tiesvedībai pret izīrētāju par zaudējumu atlīdzību, ja apkures nepieslēgšana ir radījusi īrniekam zaudējumus, piemēram, īrnieks bija spiest tērēt papildus finansiālus līdzekļus dzīvokļa apkurei ar elektrību, vai vispār nevarēja dzīvokli lietot un bija spiest īrēt aukstā laikā citas dzīvojamās telpas. Bez tam, īrnieks var prasīt īres maksas samazināšanu atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 41. pantam, kurš nosaka, ka izīrētāja pienākums ir pārrēķināt dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pakalpojumiem, ja dzīvojamās telpas lietošana un pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, kā arī dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks