Andris Vilks

Ingrīda, 13.06.2012 16:53
LR Civillikuma 1754. pants nosaka, ka procentiem vienmēr nepieciešams galvenais parāds jeb kapitālparāds. Ja laikā ir nomaksāti rēķini par apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tad nekādus procentus skatīt nav pamata. Ja ir parāds, tad var skaitīt kavējuma procentus atbilstoši līgumā atrunātajiem. Ja līguma nav atrunāta kavējuma nauda, tad kavējuma procentus skaita atbilstoši likumā noteiktajiem apmēriem. Civilprocesa 1765. panta otra daļa nosaka, ka likumisko procentu apmērs par tāda naudas parāda samaksas nokavējumu, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, ir septiņi procentpunkti virs procentu pamatlikmes (1765.p.3.d.) gadā, bet līguma attiecībās, kurās piedalās patērētājs, — seši procenti no simta gadā. Savukārt minētā panta 3. daļa nosaka, ka procentu pamatlikme ir četri procenti. Šī pamatlikme mainās katru gadu 1.janvārī un 1.jūlijā par tik procentpunktiem, kādā apmērā kopš iepriekšējām procentu pamatlikmes izmaiņām ir palielinājusies vai samazinājusies jaunākā refinansēšanas likme, ko Latvijas Banka noteikusi pirms attiecīgā pusgada pirmā datuma. Pēc katra gada 1.janvāra un 1.jūlija Latvijas Banka nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par attiecīgajā pusgadā spēkā esošo procentu pamatlikmi.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks