Andris Vilks

Valdis, 17.02.2010 09:25
Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un saņemtiem komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļa īpašniekam ir jāmaksā arī tādā gadījumā, ja nav noslēgts līgums ar apsaimniekotāju par mājas pārvaldīšanu, ko nosaka likums „Par dzīvokļa īpašumu”. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12. pantu, dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa īpašumā esošajam kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pamata noteiktos izdevumus, kas nepieciešami dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ja šāda atlīdzība paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. Šajā pantā minētie pienākumi pildāmi neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku sabiedrības biedrs un vai ir vai nav noslēdzis attiecīgu līgumu. Kas attiecas uz līguma noslēgšanu, tad parasti mājas apsaimniekotājs piedāvā dzīvokļa īpašniekiem līguma projektu, savukārt dzīvokļa īpašnieks var piekrist šajā projektā ietvertām saistībām vai noraidīt tās. Ja dzīvokļa īpašniekam neizdodas vienoties ar apsaimniekotāju par abiem pieņemamu līguma redakciju, tad abām pusēm ir iespējas vērsties tiesā ar prasību par konkrēta apsaimniekošana slīguma noslēgšanu. Bet praksē tādi gadījumi nav dzirdēti, parasti vienošanās tiek panākta vai nu abpusējās pārrunās starp dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju, vai risinot jautājumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks