Andris Vilks

Anita, 29.03.2010 10:17
Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 no 09.12.2008. „Kārtībā, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 3. punktā ir noteikts, ka dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus aprēķinot balkonu un segto terašu platībai ir jāpiemēro koeficents 0.3 attiecībā uz dzīvokļa kopējo platību. Šos MK noteikumus piemēro, atbilstoši LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 4. daļai, gadījumos, ja dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par kārtību, kādā pārvaldnieks aprēķina maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. No minētā izriet, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var noteikt kārību, kādā veidā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, arī jautājumā par koeficenta piemērošanu terasēm. Jā kopsapulces lēmuma nav, tad mājas pārvaldniekam sastādot apsaimniekošanas līgumu un piestādot rēķinus par mājas apsaimniekošanu ir jāvadās no MK noteikumiem 1014. Ja neizdodas panākt vienošanos ar mājas pārvaldnieku par apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtību un apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, tad jautājumu var atrisināt tiesas ceļā. Vai nu Jūs nemaksāsiet pēc Jūsu uzskatiem nepamatoti palielinātu apsaimniekošanas maksu un apsaimniekotājs vērsīsies tiesā, kur viņam būs jāpierāda savu prasību pamatotību, vai Jūs varat vērsties tiesā ar prasību par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu uz, pēc Jūsu domām, pamatotiem nosacījumiem. Tomēr pirms vēršanās tiesā būtu lietderīgi tomēr mēģināt jautājumu atrisināt sarunu ceļā, iespējams vēršoties ar iesniegumu Rīgas domē un izmantojot Rīgas pilsētas Īres valdes speciālistu rekomendācijas un atzinumus.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks