Andris Vilks

Inga Aucgrafa, 18.04.2010 19:52
Īrniekam ir regulāri jāmaksā īres maksa un maksa par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Īres maksu ir jāmaksā tādā apmērā, par kuru ir panākta rakstiskā vienošanās īres līgumā. Izņēmumi ir denacionalizētās mājas īrnieki, kuri lietojuši dzīvokļus līdz mājas denacionalizācijai un kuriem īres maksas apmērs līdz 2007. gadam tika noteikts ar likumu. Ja īres līguma nav (parasti tas ir denacionalizēto māju īrniekiem, kuru līgumi ir vai nu nozaudēti, vai līgumslēdzēja puse vairs nedzīvo konkrētā dzīvoklī un to lieto viņa ģimenes locekļi), tad īrnieks maksā īres maksu tādā apmērā, par kuru ir panākta vienošanās ar viņa un izīrētāja savstarpējām darbībām, vienam piestādot rēķinus par īres maksu un otram apmaksājot tos, un līdz ar to ar savām darbībām apstiprinot savu piekrišanu tieši tādam īres maksas apmēram. Izīrētājam nav tiesības vienpusēji noteikt īres maksas apmēru. Izlikt īrnieku no dzīvokļa var tikai uz tiesas sprieduma pamata. Ja īrnieka parāds par īri vai komunālajiem pakalpojumiem ir sasniedzis triju mēneša maksājuma apmēru, izīrētājam ir tiesība brīdināt īrnieku par parāda apmēru un par to, ka, ja parāds netiks nomaksāts mēneša laikā būs iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanos un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa. Ja mēneša laikā parāds netiek nomaksāts, izīrētājam ir tiesības vērsties tiesā. Tiesa izskatot lietu izvērtēs vai izīrētāja noteiktā īres maksa ir tiesiska un atkarībā no tā pieņems savu lēmumu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks