Andris Vilks

Daiga Eglīte, 26.05.2010 21:30
Latvijas Republikas normatīvie akti nereglamentē termiņu ar kādu tiek paziņots par īres līguma nepagarināšanu un termiņus ar kādiem īrniekam ir jāatbrīvo dzīvojamā telpa pēc īres līguma termiņa beigām. Pēc būtības īrniekam būtu jāvēršas ar iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, ja tāda iespēja līgumā ir paredzēta. Tomēr, Jums būtu lietderīgi savlaicīgi, pirms īres līguma termiņa beigām paziņot, rakstveidā, īrniekam savu lēmumu nepagarināt īres līgumu un noteikt laiku, kādā dzīvojamās telpas ir jāatbrīvo. Atgādināšu, ka atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantam, gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja: 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 2) dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai; 3) dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic kapitālais remonts. Izīrētāja atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu īrnieks var pārsūdzēt tiesā. Ja īrnieks labprātīgi neatbrīvo dzīvokli, Jums ir jāvēršas tiesā ar prasību par īrnieka izlikšanu no dzīvojamām telpām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks