Andris Vilks

Maira, 08.10.2012 14:47
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 panta 5. daļa nosaka, ka par to, ka tiek paaugstināta maksa par šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pamatpakalpojumiem, īrnieks rakstveidā brīdināms vismaz trīs mēnešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslu un, ja īrnieks pieprasa, sniedzot finansiālo pamatojumu. Līdz ar to ir secināms, ka likumdevējs nav norādījis kādā veidā ir jābrīdina īrnieks, tomēr jābrīdina ir tādā veidā, lai īrnieks būtu informēts. Pretējā gadījumā īrniekam var rasties šaubas par piestādīto rēķinu pamatotību.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks