Andris Vilks

Anna, 23.10.2012 09:57
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta (2). daļai „Zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes gabala nomas maksa privatizētā dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Privatizētā dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašnieks kompensē zemes īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.” Šī likuma nosacījumi attiecas uz zemes nomas maksas noteikšanu privatizētā dzīvokļa īpašniekam, vai mākslinieka darbnīcas īpašniekam, neatkarīgi no zemes īpašuma iegūšanas veida.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks