Andris Vilks

kaspars, 19.01.2011 18:28
Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz apsaimniekotāja pienākumu uzrādīt savu bankas konta izdrukas dzīvokļa īpašniekiem. Attiecības ar apsaimniekotāju ir atkarīgas no tā, vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu ir vai nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā konkrēto namu. Ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši māju pārvaldīšanā, tad visus jautājumus attiecībā ar apsaimniekotāju regulē dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, vai dzīvokļu īpašnieku kopība. Ja dzīvokļa īpašnieki nav pārņēmuši māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanu veic pašvaldības uzņēmums, tad attiecības starp dzīvokļa īpašniekiem un mājas apsaimniekotāju regulē Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”. Šajos noteikumos tiek precīzi formulēts kā ir aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu. Noteikumu 10. punkts nosaka, ka „par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.oktobrim, paziņojumā norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu (2.pielikums), kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.” Savukārt noteikumu 25. punkts nosaka, ka „katru gadu līdz 1.aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.”
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks