Andris Vilks

Rita, 29.05.2013 11:56
Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. pantam, izīrētāja pienākums ir nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās piederumiem tādā stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir tiesības saņemt. Attiecībā uz apkuri, tad minētā likuma 11.3 pants nosaka, ka apkure ir viens no pamatpakalpojumiem, kuru izīrētājs nav tiesīgs nesniegt. Rekomendēju Jums vērsties Jūsu pašvaldībā rakstveidā ar prasību piedāvāt Jums īrei dzīvojamās telpas, kuras atbilst likuma „Par dzīvojamo telpu īri” un citu normatīvo aktu prasībām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks