Andris Vilks

Vanda, 11.06.2013 11:02
Testamenta formu Civillikumā regulē vairāki panti, no 432. līdz 462. Minēšu dažus. LR Civillikums: 432. pants. Testamenti pēc savas formas ir vai nu publiski, vai privāti. 433. Publiskos testamentus taisa pie notāra, bāriņtiesā vai pie Latvijas konsula ārzemēs. 434. Publisks testaments taisāms testatora personīgā klātbūtnē, piedaloties diviem lieciniekiem. 436. Par publiska testamenta oriģinālu atzīstams testaments, kas ierakstīts notāra vai konsula aktu grāmatā, bet bāriņtiesā - testamentu grāmatā. Pēc oriģināla parakstīšanas testatoram izdodams izraksts. 437. Izrakstam, kas izdots testatoram, ir tāds pats spēks kā testamenta oriģinālam. Izceļoties strīdam par nesaskaņu starp šiem diviem dokumentiem, priekšroka dodama oriģinālam, ja tajā neizrādās apstrīdamos pantos izdzēsumi vai pārlabojumi, uz kuriem nav attiecīgā kārtā aizrādīts. Otro un turpmākos izrakstus no publiska testamenta, testatoram dzīvam esot, var izdot tikai viņam pašam vai viņa pilnvarniekam, kas pilnvarots ar sevišķu pilnvaru. 445. Lai privāts testaments būtu spēkā, jābūt pārliecībai, ka to taisījis mantojuma atstājējs un ka tas izteic pareizi viņa pēdējo gribu. 446. Šim nolūkam (445. p.) privātu testamentu taisot pieaicināmi vismaz divi ticami liecinieki, izņemot 451. pantā norādīto gadījumu. Privāti testamenti taisāmi rakstiski, izņemot 460. pantā paredzētos gadījumus. 451. Ja testators visu testamentu pats uzrakstījis un parakstījis, tad tas ir spēkā arī bez lieciniekiem. 460. Ja mantojuma atstājējam ārkārtīgu apstākļu dēļ nav iespējams taisīt rakstisku privātu vai publisku testamentu, tad viņam ir tiesība izteikt savu pēdējo gribu mutiski. Šāds mutisks testaments testatoram jāizteic divu šim nolūkam pieaicinātu liecinieku klātbūtnē, uz kuriem attiecināmi 448. panta noteikumi, ar to izņēmumu, ka liecinieku lasīt un rakstīt prašana šajā gadījumā nav nepieciešama. 448. Nespējīgi testamenta liecinieki ir: 1) tie, kas miesīgu vai garīgu trūkumu dēļ nespēj pareizi un pilnīgi saprast un apliecināt attiecīgo aktu, un proti: personas ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, nepilngadīgie, kurlie, mēmie, aklie, kā arī rakstīt un lasīt nepratēji; 3) tie, kas ar to pašu testamentu iecelti par mantiniekiem vai legātāriem, viņu laulātie, kā arī šo mantinieku vai legātāru radnieki līdz ceturtai pakāpei un svainieši līdz trešai pakāpei ieskaitot.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks