Andris Vilks

Kā rīkoties namīpašniekam, ja īrniekam ir padomju laikā slēgts īres līgums, jaunam līgumam īrnieks nepiekrīt, īres maksu un maksu par komunāliem pakalpojumiem aprēķina pats pēc sava izgudrota algoritma? Resp., īrnieks ne tikai nemaksā īres maksu pat agrākajā apmērā (kad vēl bija noteikti īres griesti), bet arī nenorēķinās ar namīpašnieku par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem, uzskatot, ka tik daudz tos neizlieto un vispār maksā tik, cik tajā laikā varot maksāt. (Īrnieks dzīvo namīpašumā viens). Savukārt, namīpašniekam par komunālajiem pakalpojumiem ar attiecīgajām iestādēm ir jānorēķinās noteiktajos termiņos, citādi pakalpojumu sniedzējs iesniedz prasību par parādu piedziņu. Bez tam, esmu namīpašniece, kas viena pati audzina mazu bērniņu un valsts šobrīd abiem mums kopā maksā 38 Ls mēnesī. Tādejādi īrniekus uzturēt un viņu parādus apmaksāt šobrīd man nav iespējams. Īrnieks nav apmierināts, sūdzās.

Ilona, 27.05.2009 00:32
Īpašniekam ir tiesības saņemt maksu par sava īpašuma izīrēšanu un dzīvokļa īrniekam ir pienākums maksāt īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Līdz 2007. gadam īres maksa īrniekiem, kuri lietoja dzīvojamo telpu līdz mājas denacionalizāciju bija noteikti ar likumu – 72 santīmi par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī. Pašlaik nosakot īres maksas apmērus ir jāņem vērā likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. pants, kurš nosaka, ka īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa proporcionāli izīrētai dzīvojamai platībai un īpašnieka peļņa. Vadoties no šīm pozīcijām ir jāaprēķina īres maksas apmērus un jāsniedz brīdinājums īrniekam par īres maksās izmaiņām. Likums dod tiesības īrniekam sešus mēnešus izvērtēt piestādīto izmaksu pamatotību un sniegt savu piekrišanu vai nepiekrišanu. Ja īrnieks nepiekrīt īres maksas izmaiņām ir jāsagatavo prasības pieteikums tiesai par īres maksas izmaiņām, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus. Pēc pastāvošās likumdošanas, ja īrnieks nepiekrīt īres maksas grozījumiem īpašniekam ir jāpierāda sava taisnība tiesvedības procesā, kurš diemžēl var ievilkties uz vairākiem gadiem. Tāda nu ir mūsu likumdošana! Kas attiecas uz jautājumu par īrnieka pienākumu nepildīšanu attiecībā uz maksājumiem par īri un komunālajiem pakalpojumiem, tad ja parāda kopsumma sasniedz triju mēnešu īres maksas vai komunālo maksājumu apmēru, īpašniekam ir jābrīdina īrnieks rakstveidā par parāda apmēriem un jāpiedāvā parādu apmaksāt mēneša laikā. Ja mēneša laikā īrnieks nav nokārtojis savas saistības, īpašnieks var vērsties tiesā ar prasību par īres līguma laušanu un īrnieka izlikšanu no dzīvojamām telpām, kā arī esošā parāda piedziņu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks