Andris Vilks

Larisa , 09.09.2013 16:13
LR Komerclikuma 334. pants nosaka, ka Komercsabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā. 335. pants nosaka, ka Apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. 337. pants nosaka, ka pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Tātad, ja uzņēmums tika reorganizēts atbilstoši Komerclikuma nosacījumiem, tiesības un pienākumi pāriet jaunam SIA, tajā skaitā tiesības un pienākumi, kuri izriet no pārvaldīšanas līguma. Tomēr, dzīvokļu īpašnieku kopība var pieprasīt pārslēgt pārvaldīšanas līgumu saistībā ar viena tiesība subjekta nosaukuma, rekvizītu un citu nosacījumu maiņu, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 11. panta 2. daļas 1. punktam, kurš nosaka, ka pārvaldīšanas līgumā ir norādāmi līdzēji.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks