Andris Vilks

Raimonds Židavs, 03.11.2009 09:46
Par nelegālu alkohola tirdzniecības vietu ir rakstveidā jāziņo valsts un pašvaldības policijai. Papildus nepieciešams informēt apsaimniekotāju. Ja attiecīgo iestāžu un apsaimniekotāja darbības nedod vēlamo efektu un traucējumi turpinās ir jādarbojas divos virzienos. Viens ir neatlaidīgi vērsties tiesībsargājošās un citās valsts un pašvaldības iestādēs ar prasību nodrošināt netraucētu mājokļa lietošanu, ja iespējams piesaistot masu saziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri parasti stimulē un aktivizē atbildīgo iestāžu darbu. Otrs ir vākt pierādījumus nelegālās alkohola tirdzniecības vietas traucējošai darbībai ar mērķi tiesas ceļā izlikt šā dzīvokļa iemītniekus no dzīvojamās platības. Dzīvokļa lietotājam nav tiesības izmantot dzīvojamo platību tādā veidā, kas rada traucējumu pārējiem mājas iedzīvotājiem. Jā dzīvoklis ir privatizēts ir jāgatavo prasība tiesā pamatojoties uz likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 16. pantu, kurš nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var atsavināt tiesas ceļā par labu valstij vai pašvaldībai, kuras īpašumā attiecīgā dzīvojamā māja bija līdz privatizācijai, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu, ja dzīvokļa īpašnieks sistemātiski izmanto dzīvokli tādā veidā, kas rada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem. Jā dzīvokļa iemītnieki lieto dzīvokli uz īres līguma pamata, tad ir jāgatavo prasība tiesā pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.1. panta, kurš nosaka, ka var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viņa ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām dzīvošanu ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu. Prasību tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu var celt arī citas tajā pašā mājā dzīvojošās personas. Savācot nepieciešamos pierādījumus, kas varētu būt atbildīgo iestāžu vai mājas apsaimniekotāja aktos konstatētie fakti, kā arī liecinieku liecībās, ir jāsameklē jurist turpmākiem tiesas darbiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks