Andris Vilks

Labdien! Jautājums par komunālo parādu piedziņu un tiesvedību. Situācija-vietējā pašvaldība agrāk (pirms dzīvojamo māju nodošanas pārvaldīšanā), slēdza vispārējus dzīvojamo telpu īres līgumus, norādot, ka īrniekam jāmaksā īres maksa un maksa par pamatpakalpojumiem. Līgumā nav ierakstīti konkrēti tarifi, tikai "saskaņā ar noteiktajiem tarifiem" vai piegādātajiem rēķiniem. Tarifus tad apstiprināja pagasta padomes sēdēs un lēmumus publicēja vietējā bezmaksas avīzē, kas visiem ir pieejama. Pašvaldība pati pamatpakalpojumus nesniedz, bet ir starpnieks starp pakalpojuma sniedzēju un īrnieku. Jautājums: Vai pašvaldība ir tiesīga piedzīt parādus tiesā, ja līgumā konkrēti nav ierakstīti tarifi un par to izmaiņām brīdināja ar pagasta avīzes palīdzību? Vai darbojas Civillikuma pants par to, ka īrnieks piekrīt aprēķinam, ja neprotestējot kaut reizi samaksā?

Andra, 17.04.2012 16:22
Līgumā komunālo pakalpojumu tarifus neraksta, jo tie var mainīties laika gaitā. Sabiedrisko pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk —regulators). To nosaka likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Šā likuma 20. – 21. panti regulē tarifu apmēru noteikšanu un tarifu atklātumu. Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas. Līdz ar to ir secināms, ka piestādītie rēķini par patērētājiem komunālajiem pakalpojumiem ir jāapmaksā, ja tajos norādītie tarifi atbilsts apstiprinātiem, pat, ja šie tarifi nav ierakstīti līgumā. Civillikuma panti, kuri regulē piekrišanu vai nepiekrišanu rakstveida līgumā neatrunātām tiesībām un pienākumiem nav attiecināmi uz dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka saņemto komunālo pakalpojumu tarifiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks