Andris Vilks

Kristine B, 09.08.2010 20:47
Latvijas Republikas likumdošana neparedz īrnieka patvarīgu izlikšanu no dzīvojamām telpām. Ja īrniekam ir izveidojies parāds par īri vai pamatpakalpojumiem trīs mēnešu maksājumu apmērā, izīrētājam ir jābrīdina īrnieks un jādod mēneša laiks parāda nokārtošanai. Ja īrnieks mēneša laikā neveic maksājumus, izīrētājs var vērsties tiesā ar prasību par īres līguma pirmstermiņa izbeigšanos un īrnieka izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citu dzīvojamo telpu ierādīšanas. Ja ir saņemts prasības pieteikums par īrnieka un ar viņu kopā dzīvojoša nepilngadīga bērna izlikšanu, tiesa triju dienu laikā informē par to attiecīgo bāriņtiesu, lai netiktu pieļauta nepilngadīgo personu izlikšana no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamas telpas ierādīšanas. Nevienam nav tiesības nepilngadīgu bērnu atstāt bez pajumtes. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 50. pantam visi strīdi, kas izriet no dzīvojamo telpu īres attiecībām tek izskatīti tiesā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks