Andris Vilks

Kristīne, 27.11.2012 00:22
Normatīvie akti neparedz kādas sankcijas par to, ka kāds neapkurina sev piederošu dzīvokli. Ja pārējiem kopīpašniekiem rodas zaudējumi sakarā ar viena dzīvokļa neapkurināšanu, tad zaudējumus var piedzīt caur tiesu. Tiesā jāiesniedz prasības pieteikums, īpašuma apliecinošie dokumenti un visi dokumenti, kuri apliecina zaudējumu apmērus un atbildētāja vainu par nodarītajiem zaudējumiem. Bez tam, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2005. gada 5. oktobra spriedums lietā Nr. SKC-514 nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka patvaļīgā atslēgšana no kopējās apkures sistēmas nevar būt pamats viņa atbrīvošanai no samaksas par piegādāto siltumenerģiju likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12. panta izpratnē. Šis spriedums attiecas uz dzīvojamām mājām, kuras ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, bet domāju, ka tēzi pēc analoģijas var piemērot arī uz kopīpašumā esošām daudzdzīvokļu mājām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks