Andris Vilks

Zaiga, 10.03.2013 00:13
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta otrā daļa nosaka, ka izīrētājs nodrošina dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, kā arī veic dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu. Tātad, ja māja neatbilst būvniecības un higiēnas prasībām ir jāvēršas pie izīrētāja ar prasību novērst minētos trūkumus. Īrnieks nav tiesīgs patstāvīgi ierosināt mājas tehnisko ekspertīzi, jo īres attiecības attiecas tikai uz īrējamo platību, bet neattiecas uz visu māju. Jūsu gadījumā var vērsties pie mājas pārvaldnieka norādot ēkas tehniskos trūkumus un pieprasot veikt tehnisko ekspertīzi, kā ari novērst trūkumus. Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām, tiesības veikt tehnisko apsekošanu, lai novērtētu ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un/vai noteiktu ēkas konstrukciju bojājumu cēloņus, ir attiecīgajā jomā sertificētai fiziskai personai vai licencētai juridiskai personai
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks