Andris Vilks

Musu majas dzivokliem (privatizet) no namu apsaimniekotaja, ka jau katru menesi, atnak kvits par komunalajiem maksajumiem, bet ar pazinjojumu, ka tiksot mainits jumta segums, tapec 2 gadu garuma jauzkraj lidzekli siem remontdarbiem, kas sastada +52ls pie ikmenesa komunalajiem maksajumiem. namu parvalde tika iesniegts iesniegums par atteiksanos no sadiem remont darbiem. Iesniegums pienemts un apstiprinats. Cik saprotu tad visas sis it ka remonta darbu summas butu jaanule, jo atteikums pienemts un remonts netiksot veikts. Tacu NP so summu 52 ls ierakstijusi ka paradu, un nu tas aug katru menesi par 52 ls. Sanak, ka ir mistisks parads ne par ko, un tas aug 100% apmera (soda nauda) ik menesi. Un nu, NP draud iesudet mus tiesa un izlikt no dzivokla. Mums gruti saprast par ko, ja parads ir ne no kurienes un ne par ko?

Janina, 18.07.2013 11:06
Rekomendēju Jums vērsties ar rakstveida iesniegumu pie Jūsu mājas pārvaldnieka ar lūgumu paskaidrot, vai ir spēkā lēmums par mājas jumta plānoto remontu un šī remonta plānotām izmaksām, ja ir, tad kāpēc nav ņemts vērā iedzīvotāju iesniegums par atteikšanos no šī remonta un kāpēc ikmēneša rēķinā tiek piestādītas papildus izmaksas Ls 52 apmērā. Tāpat jānoskaidro, vai pārvaldnieka rīcībā ir Jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par attiecīgiem remonta darbiem un to izmaksām, vai lēmums pieņemts pamatojoties uz pārvaldnieka piestādīto tāmi un jāiepazīstas ar šo tāmi. Saņemot visu nepieciešamo informāciju ir iespējams pieņemt lēmumu, vai turpmāk apmaksāt pārvaldnieka piestādītās papildu izmaksas un vai būtu lietderīgi prasīt atmaksāt, iespējami, pārmaksātās naudas summas.

Dzīvokļa īpašuma likuma 13. pants nosaka, ka: (1) Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. (2) Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz: 1) kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas; 2) pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. (3) Pieņemot šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato attiecīgo darbību izmaksu efektivitāti atbilstoši šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajam.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta 2. daļa nosaka, ka obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas: 1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām: a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope, b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana, c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts, d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana, e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana; 2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā: a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana, b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana, c) finanšu uzskaites organizēšana; 3) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana; 4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku; 5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks