Andris Vilks

ingrida, 20.05.2011 14:04
Izīrētājs nevar piespiests īrnieku pagarināt īres līgumu, ja tā termiņš ir beidzies. Pat spēkā esošu īres līgumu īrniekam ir tiesības izbeigt, mēnesi iepriekš par to brīdinot izīrētāju (likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pants). Atbrīvotu dzīvokli ir jānodod izīrētājam parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izīrētājs atsakās pieņemt dzīvokli, jākonstatē to faktiskais stāvoklis, vai nu ar liecinieku parakstītu aktu, vai pieaicinot tiesu izpildītāju faktu konstatācijai. Atslēgas ar akta kopiju un pavadvēstuli var nosūtīt izīrētājam uz deklarēto dzīvesvietu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks